Στόχοι

Η επίδειξη της τεχνικής, περιβαλλοντικής και οικονομικής βιωσιμότητας της τεχνολογίας SOLIEVA για την ανάκτηση ενώσεων και τη βεβιασμένη εξάτμιση υγρών αποβλήτων.

Σήμερα, τα υγρά απόβλητα από τη βιομηχανία της επιτραπέζιας ελιάς αποτελούνται από υδροξείδιο του νατρίου (NaOH), αλάτι και οργανική ύλη και συσσωρεύονται σε λίμνες εξάτμισης, γεγονός που συμβάλλει στην απώλεια νερού και χρήσιμων πόρων, κατοχή γης και υψηλό κίνδυνο ρύπανσης λόγω διαρροών ή υπερχείλισης των λιμνών. Η προτεινόμενη λύση βασίζεται στην ανάκτηση των πόρων και στη μηδενική εκροή υγρών αποβλήτων (Zero Liquid Discharge, ZLD) και θα συμβάλλει στη μείωση της επιφάνειας των λιμνών εξάτμισης, στην αύξηση του ρυθμού φυσικής εξάτμισης και θα κινηθεί προς την κατεύθυνση συστημάτων κυκλικής οικονομίας. Το έργο θα παρουσιάσει μια τεχνολογία ικανή να ανακτήσει νερό, αλάτι, NaOH και πολυφαινόλες, ένα οργανικό μίγμα ενώσεων με υψηλή προστιθέμενη αξία, που μπορεί να χρησιμοποιηθεί στη βιομηχανία τροφίμων.

Ο κύριος στόχος του έργου LIFE SOLIEVA είναι να αποδείξει την τεχνική, περιβαλλοντική και οικονομική βιωσιμότητα της τεχνολογίας ανάκτησης οργανικών ενώσεων (Organic Compound Recovery, OCR) που βασίζεται στη διήθηση με μεμβράνες, τη συμπύκνωση υπό κενό και την ξήρανση με ψεκασμό, σε συνδυασμό με προηγμένoυ τύπου ηλιακή εξάτμιση (Advanced Solar Evaporation, ASE), για την αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών προκλήσεων στον τομέα της επιτραπέζιας ελιάς, σχετικά με τη διαχείριση των υγρών αποβλήτων από την επεξεργασία της και να επικαιροποιήσει την περιβαλλοντική νομοθεσία σχετικά με τη χρήση του νερού.

Οι ειδικότεροι στόχοι του έργου είναι οι ακόλουθοι:

  1. Να επιδείξει, σε πιλοτική κλίμακα, τη σκοπιμότητα:

    1. Ενός συστήματος ανάκτησης που βασίζεται σε διήθηση με μεμβράνες, συμπύκνωση υπό κενό και ξήρανση με ψεκασμό για ανάκτηση οργανικών ενώσεων της τάξης του 50% (πολυφαινόλες στη συγκεκριμένη περίπτωση) και υγρών αποβλήτων πλούσια σε NaOH και άλατα, τα οποία θα επαναχρησιμοποιηθούν στην επεξεργασία των επιτραπέζιων ελιών (Οδηγία 2000/60/ΕΚ).
    2. Της τεχνολογίας προηγμένης ηλιακής εξάτμισης, που θα μεγιστοποιήσει το ρυθμό εξάτμισης της άλμης (έως 2 m3/m2 ανά έτος) που προκύπτει από τη διαδικασία ανάκτησης οργανικών ενώσεων και θα επιτύχει μηδενική εκροή υγρών αποβλήτων, μειώνοντας τις περιβαλλοντικές προκλήσεις από τις δεξαμενές συλλογής υγρών αποβλήτων της βιομηχανίας της επιτραπέζιας ελιάς.

  2. Να βελτιώσει την αποτελεσματικότητα των πόρων στον μεταποιητικό τομέα της ελιάς, με τη μείωση της κατανάλωσης του νερού και την παραγωγή υγρών αποβλήτων, καθώς και την επαναχρησιμοποίηση του αλατιού και της καυστικής σόδας στην παραγωγή επιτραπέζιων ελιών.

  3. Να καθορίσει τις διαδικασίες ανάκτησης των πολυφαινολών κατά την επεξεργασία της επιτραπέζιας ελιάς, για χρήση στην ανάπτυξη λειτουργικών τροφίμων.

  4. Την περιβαλλοντική, κοινωνική και οικονομική αξιολόγηση που βασίζεται στην υιοθέτηση της τεχνολογίας SOLIEVA και ο καθορισμός των αναγκαίων μέτρων για την αναπαραγωγή και μεταφορά της τεχνολογίας σε όλες τις περιοχές παραγωγής επιτραπέζιων ελιών στην ΕΕ (Ισπανία, Ελλάδα και Ιταλία) αλλά και σε άλλους αγροδιατροφικούς τομείς.

  5. Να προσδιορίσει τις παραμέτρους για τη βελτιστοποίηση της απόδοσης της τεχνολογίας SOLIEVA και την επέκτασή της σε πραγματική κλίμακα και να καθορίσει ένα επιχειρηματικό σχέδιο για την εισαγωγή της τεχνολογίας στην αγορά.

  6. Να χρησιμοποιήσει τα αποτελέσματα με σκοπό την παροχή προτάσεων για την αναθεώρηση της νομοθεσίας που αφορά στην επεξεργασία των υγρών αποβλήτων.Ελληνικα