Δράσεις

Το έργο περιλαμβάνει μια σειρά συντονισμένων δράσεων για την επίτευξη των επιδιωκόμενων στόχων.

Το έργο SOLIEVA είναι ένα προ-βιομηχανικό επιδεικτικό έργο, μιας λύσης που βασίζεται σε νέες τεχνολογίες επεξεργασίας και διαχωρισμού των υγρών αποβλήτων στον τομέα των επιτραπέζιων ελιών. Η υλοποίηση του έργου καλύπτει την περίοδο από το 2018 έως το 2021.

Οι τεχνικές δράσεις που θα υλοποιηθούν είναι πολλές και συνοψίζονται παρακάτω.

Αρχικά, τα υγρά απόβλητα από την επεξεργασία των επιτραπέζιων ελιών θα υποβληθούν σε επεξεργασία για την απομάκρυνση των στερεών, με σκοπό τη βελτίωση της μετέπειτα απόδοσης των μεμβρανών διήθησης. Στη συνέχεια θα ακολουθήσει διήθηση των υγρών αποβλήτων μέσω συστήματος μεμβρανών για την παραλαβή δύο ξεχωριστών φάσεων που θα περιλαμβάνουν: τη διαλελυμένη οργανική ύλη (συμπύκνωμα) και τα διαλυτά άλατα (διήθημα). Αυτό το στάδιο είναι ένας συνδυασμός υπερδιήθησης (ultrafiltration, UF) και νανοδιήθησης (nanofiltration, NF). Η υπερδιήθηση μειώνει τη θολερότητα καθώς επίσης και το βακτηριακό περιεχόμενο των λυμάτων πριν από τη νανοδιήθηση, η οποία διαχωρίζει την οργανική ύλη από τα άλατα με σκοπό την παραλαβή ενός αλατούχου υγρού αποβλήτου. Η αποδοτικότητα της UF είναι 95% και της NF 70%. Η χρήση αναγεννημένων μεμβρανών αντίστροφης όσμωσης αποτελεί επίσης μία από τις πιο καινοτόμες εφαρμογές προς αυτή την κατεύθυνση.

Επιπλέον, οι πολυφαινόλες θα ανακτηθούν με συμπύκνωση υπό κενό και ξήρανση του διαλύματος που παρελήφθη από τη νανοδιήθηση (NF), με σκοπό την παραλαβή ξηρών εκχυλισμάτων πλούσια σε φαινόλες, που παρουσιάζουν ενδιαφέρον στη φαρμακοβιομηχανία και στη βιομηχανία τροφίμων.

Το σχέδιο της πιλοτικής μονάδας θα περιλαμβάνει: προκατεργασία, διήθηση με μεμβράνες, καθαρισμό των φαινολικών εκχυλισμάτων σε ρητίνες προσρόφησης και αναερόβια χώνευση.

Σχετικά με το τμήμα του έργου που αφορά στην προηγμένη ηλιακή εξάτμιση (advanced solar evaporation, ASE), το οποίο στοχεύει στην εντατικοποίηση της φυσικής εξάτμισης αξιοποιώντας το φαινόμενο του θερμοκηπίου, μια ρηχή λίμνη εξάτμισης θα καλυφθεί με ένα διαφανές στην ηλιακή ακτινοβολία κάλυμμα, παρέχοντας ένα ευφυές σύστημα ελέγχου για την επίτευξη του μέγιστου ρυθμού εξάτμισης που θα κυμαίνεται μεταξύ 2,0 και 2,5 m3 / m2 και έτος.

Επιπλέον, προγραμματίζεται μεγάλος αριθμός δραστηριοτήτων διάδοσης των αποτελεσμάτων του έργου και μεταφοράς τεχνογνωσίας που θα ανακοινωθούν έγκαιρα στους ενδιαφερόμενους.

Προγραμματισμένες δράσεις

Ελληνικα